Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on LumiSoulin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.12.2020. Viimeisin muutos 14.12.2020

LumiSoul noudattaa EU:ssa ja Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Henkilötietoja käsitellään (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite) lainsäädännön puitteissa. 

 

 1. Rekisterinpitäjä

LumiSoul, Y-tunnus 1977090-2, Kap Hornin katu 4 B 24, 00220 Helsinki

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrityksen omistaja Saana Lumiauer, saana.lumiauer@lumisoul.fi

 

 1. Rekisterin nimi

LumiSoul kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja (asiakasrekisteri, markkinointirekisteri), jotka ovat palvelujen toteuttamisen ja yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisia tai jotka perustuvat LumiSoulin ja LumiSoulin asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen tai toimeksiantoon.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

LumiSoulin uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), 
 • www-sivustojen osoitteet, 
 • verkkoyhteyden IP-osoite, 
 • sosiaalisen median profiilit, 
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot ja
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät oleelliset tiedot.

LumiSoulin uutiskirjeen tilaajista tallentuvat seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti 
 • Yritys/Organisaatio
 • Tehtävänimike
 • Matkapuhelinnumero 

LumiSoul säilyttää voimassa olevaan lainsäädäntöön nojaten tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi tai kunnes asiakas itse pyytää tietojensa poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, LumiSoulin verkkosivuilta (lomakkeet/uutiskirjeen tilaus, tilaukset) sähköpostin tai muun viestinnän välityksellä ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietolähteet:

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (joko suullisesti, kirjallisesti, tai verkossa). 
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

LumiSoul ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

Viranomaisille henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

LumiSoul noudattaa rekisterin käsittelyssä huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä manuaalisesti. Internet-palvelimilla säilytettävät tiedot turvataan laitteiston tietoturvasta asiaankuuluvasti huolehtien. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kaikkia tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.